Disclaimer

Deze internetsite en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met PR Support BV of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn”, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze internetsite aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

PR Support BV noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Internetsite of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Internetsite aanwezig is.

Deze internetsite kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door PR Support BV gecorrigeerd zullen worden conform PR Support BV’s goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Internetsite regelmatig bijgewerkt. PR Support BV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Internetsite verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden internetsites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze internetsite toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze internetsite. Om deze reden sluit PR Support BV alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze internetsite.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van PR Support BV herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de internetsite zijn het eigendom van PR Support BV. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van PR Support BV.

Op deze voorwaarden en deze onthoudingsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van deze internetsite is het Nederlands Recht van toepassing.

Copyright 2018 PR Support BV. Alle rechten voorbehouden.